Hea Külastaja!

Palun tutvuge Megazone Seikluskeskuse sisekorraeeskirjadega

Broneeringut tehes eeldame, et olete tutvunud meie reeglitega, reeglid on kohustuslikud:

 • Kõik Megazone Seikluskeskuse külastajad on kohustatud sisekorraeeskirjadest kinni pidama.
 • Megazone Seikluskeskuse külastajad on kohustatud ohutus- ning atraktsioonidega seotud reeglitest kinni pidama. Megazone Seikluskeskuse instruktoril on õigus reegleid eiravaid või ebaviisakalt käituvaid külastajaid atraktsioonidelt kõrvaldada. Kõik atraktsioonide kasutajad on kohustatud enne nende kasutamist tutvuma reeglitega, mida tutvustab meie instruktor.
 • Omavoliliselt atraktsioonide kasutamine või varustuse puutumine on keelatud.
 • Atraktsioonidele mitte kaasa võtta kergesti ära kaduda võivaid asju nagu ehted, võtmed, mobiiltelefon, raha jms. Megazone Seikluskeskus ei vastuta külastajate välisriiete, jalanõude ja muude isiklike asjade eest. Need palume hoida sünnipäevatoas või lukustatud garderoobikapis.
 • Megazone Seikluskeskuses võib viibida vaid välisjalanõudes või vahetusjalatsites. Palume riietuda mugavalt, talvel pane peale ka kampsik või dressipluus!
 • Megazone Seikluskeskuses on keelatud lärmata ja häirida teisi külastajaid.
 • Megazone Seikluskeskuse külastaja kohustub hüvitama ruumide või inventari rikkumisest tekitatud kahjud täiel määral. Kahjude hüvitamine toimub vastavalt kokkuleppele. Alaealise külastaja eest vastutab broneerija, lapsevanem või tema eestkostja. Kahju tekitaja on kohustatud kahju tekkimisest koheselt informeerima Megazone Seikluskeskuse töötajat. Juhul, kui seda ei tehta, ja kahju avastab hiljem Megazone Seikluskeskuse töötaja, siis lisandub kahju tekitatud summale asja menetlustasu 50€.
 • Külastajatel on keelatud Megazone Seikluskeskusele kuuluvat vara kaasa võtta.
 • Megazone Seikluskeskus jätab endale õiguse muuta vastavalt oma äranägemisele hinnakirja, ruumide kujundust ja sisustust.
 • Peo broneerija peab arvestama, et broneeringut tehes on broneering kinnitatud ja jõus alles peale vähemalt 50%€ ettemaksu tasumist. Ettemaksu mitte tasumisel on Megazone Seikluskeskusel õigus broneering tühistada ilma broneerijat sellest informeerimata. Vastavalt broneerija ja Megazone Seikluskeskuse omavahelisele kokkuleppele võib ettemaks olla ka väiksem kui 50%.
 • Megazone Seikluskeskus eeldab, et alaealise peo tellija on vastutav isik (sõltumata sellest, kas ta viibib peo ajal isiklikult kohal), kes vastutab peol viibivate laste järelvalve ja ohutuse ning kõige ruumides toimuva eest.
 • Alaealise peol peab kohal olema vähemalt 1 vastutav täiskasvanu. Megazone eeldab, et lastes alaealised atraktsioonidele ilma täiskasvanu järelvalveta, on iga lapse vanem tutvustanud eelnevalt oma lapsele sisekorrareegleid ja on teadlik oma vastutusest alaealise poolt tekitatud kahju täiel määral hüvitamise kohta. Vastutav täiskasvanu vastutab selle eest, et alaealised on saanud aru atraktsioonidega seotud reeglitest, kusjuures reegleid eiravaid või ebaviisakalt käituvaid külastajaid on õigus atraktsioonidelt eemaldada.
 • Megazone Seikluskeskus ei vastuta külastajate tervisekahjustuste ja vigastuste eest, mis on tekitatud omal süül, kolmanda isiku tegevuse või tegevusetuse tõttu või seoses sisekorra-, ohutus- ja atraktsioonidega seotud reeglite mitte täitmisega.
 • Sünnipäevatuba tuleb vabastada õigeaegselt. Laenatud nõud võib jätta sünnipäevatuppa või tagastada instruktorile letis. Nõusid pesta pole vaja.

Meeldivat külastust

Megazone