Hea Külastaja!

Dear Guest, please read our regulations in English here.

Palun tutvuge Megazone Seikluskeskuse sisekorraeeskirjadega

Kui Klient ei esita omapoolseid vastuväiteid/pretensioone enne broneeringu tegemist, arvestab Megazone Seikluskeskus automaatselt, et olete nõustunud meie pakutud tingimustega

 • Kõik Megazone Seikluskeskuse külastajad on kohustatud sisekorraeeskirjadest kinni pidama.
 • Megazone Seikluskeskuse külastajad on kohustatud ohutus- ning atraktsioonidega seotud reeglitest kinni pidama. Megazone Seikluskeskuse instruktoril on õigus reegleid eiravaid või ebaviisakalt käituvaid külastajaid atraktsioonidelt kõrvaldada. Kõik atraktsioonide kasutajad on kohustatud enne nende kasutamist tutvuma reeglitega, mida tutvustab meie instruktor. Atraktsioonide all on silmas peetud Seiklusrada, lasermänge, Segwayd, õhkpatja, ralliautot, hüppekasti.
 • Omavoliliselt atraktsioonide kasutamine või varustuse puutumine on keelatud. Segwayd ning õhkpatja võib kasutada vaid instruktori juuresolekul.
 • Atraktsioonidele mitte kaasa võtta kergesti ära kaduda võivaid asju nagu ehted, võtmed, mobiiltelefon, raha jms. Megazone Seikluskeskus ei vastuta külastajate välisriiete, jalanõude ja muude isiklike asjade eest. Need palume hoida sünnipäevatoas või lukustatud garderoobikapis.
 • Megazone Seikluskeskuses võib viibida vaid välisjalanõudes või vahetusjalatsites. Palume riietuda mugavalt, talvel ka soojalt!
 • Megazone Seikluskeskuses on keelatud lärmata ja häirida teisi külastajaid.
 • Megazone Seikluskeskuse külastaja kohustub hüvitama ruumide või inventari rikkumisest tekitatud kahjud täiel määral. Kahjude hüvitamine toimub vastavalt kokkuleppele. Alaealise külastaja eest vastutab broneerija, lapsevanem või tema eestkostja. Kahju tekitaja on kohustatud kahju tekkimisest koheselt informeerima Megazone Seikluskeskuse töötajat. Juhul, kui seda ei tehta, ja kahju avastab hiljem Megazone Seikluskeskuse töötaja, siis lisandub kahju tekitatud summale asja menetlustasu 50€.
 • Külastajatel on keelatud Megazone Seikluskeskusele kuuluvat vara kaasa võtta.
 • Megazone Seikluskeskus jätab endale õiguse muuta vastavalt oma äranägemisele hinnakirja, ruumide kujundust ja sisustust.
 • Peo broneerija peab arvestama, et broneeringut tehes on broneering kinnitatud ja jõus alles peale vähemalt 30€ ettemaksu tasumist. Ettemaksu mitte tasumisel on Megazone Seikluskeskusel õigus broneering tühistada ilma broneerijat sellest informeerimata. Vastavalt broneerija ja Megazone Seikluskeskuse omavahelisele kokkuleppele võib ettemaks olla ka väiksem kui 30€.
 • Megazone Seikluskeskus eeldab, et alaealise peo tellija on vastutav isik (sõltumata sellest, kas ta viibib peo ajal isiklikult kohal), kes vastutab peol viibivate laste järelvalve ja ohutuse ning kõige ruumides toimuva eest.
 • Alaealise peol peab kohal olema vähemalt 1 vastutav täiskasvanu. Megazone eeldab, et lastes alaealised atraktsioonidele ilma täiskasvanu järelvalveta, on iga lapse vanem tutvustanud eelnevalt oma lapsele sisekorrareegleid ja on teadlik oma vastutusest alaealise poolt tekitatud kahju täiel määral hüvitamise kohta. Vastutav täiskasvanu vastutab selle eest, et alaealised on saanud aru atraktsioonidega seotud reeglitest, kusjuures reegleid eiravaid või ebaviisakalt käituvaid külastajaid on õigus atraktsioonidelt eemaldada.
 • Megazone Seikluskeskus ei vastuta külastajate tervisekahjustuste ja vigastuste eest, mis on tekitatud omal süül, kolmanda isiku tegevuse või tegevusetuse tõttu või seoses sisekorra-, ohutus- ja atraktsioonidega seotud reeglite mitte täitmisega.
 • Sünnipäevatuba tuleb vabastada õigeaegselt, 15 minutit enne täistundi. Laenatud nõud võib jätta sünnipäevatuppa või tagastada instruktorile letis. Nõusid pesta pole vaja.

Täiendavad Nõuded ja Tingimused Megazone Seiklusrajal:

 • Megazone Seikluskeskusel on õigus mitte lubada Seiklusrada kasutada isikul, kelle seisund ja/või võimed ei võimalda instruktori arvates Seiklusraja ohutut läbimist.
 • Klient on teadlik, et Seiklusraja kasutamine võib kahjustada Kliendi riideid ja kaasasolevaid esemeid ning on ohtlik Kliendi elule ja tervisele juhul, kui Klient ei järgi täpselt kõiki töötajapoolseid instruktsioone, ohutus- ja turvanõudeid ning Tingimustes sätestatud nõudeid.
 • Seiklusraja kasutamine toimub Kliendi isiklikul vastutusel ja Megazone Seikluskeskus ei vastuta võimalike Kliendile tekkinud kahjude (sh kahjud tervisele ja varale) eest juhul, kui kahju tekkimise on põhjustanud Nõuete ja/või Tingimuste mittejärgimine Kliendi poolt ja/või Kliendi hooletus Seiklusraja kasutamisel.
 • Klient ei tohi Seiklusrada kasutada enne, kui ta on saanud Megazone Seikluskeskuse töötajalt instruktsioonid ja turvavarustuse Seiklusraja ohutuks kasutamiseks. Klient peab enne Seiklusraja kasutamist veenduma, et valitud Seiklusrada vastab tema võimetele ja tervislikule seisundile.
 • Seiklusraja iseseisvaks kasutamiseks peab isik olema vähemalt 130 cm pikkune. Alla 130cm isik võib minna Seiklusrajale koos täiskasvanud saatjaga. Megazone Seikluskeskuse töötajad jälgivad ja juhendavad ronijaid kogu ürituse vältel.
 • Seiklusraja kasutamisel on Klient kohustatud järgima kõiki Nõudeid ja Tingimusi, Megazone Seikluskeskuse töötajate täiendavaid instruktsioone/korraldusi ning Seiklusrajal asuvaid juhiseid ja märgistusi.
 • Seiklusraja kasutamine turvatrossile kinnitamata turvavarustuseta on keelatud! See on ohtlik elule ja tervisele!
 • Klient on kohustatud kasutama Seiklusrada ja turvavarustust hoolikalt, neid mitte lõhkuma ega muul viisil kahjustama.
 • Megazone Seikluskeskuse töötajal on õigus Klient koheselt Seiklusrajalt ära kutsuda juhul, kui Klient rikub Nõudeid ja/või Tingimusi, ei täida töötaja korraldusi või kui Seiklusraja kasutamine ei ole töötaja arvates enam turvaline.

Meeldivat külastust

Megazone Seikluskeskus